Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

I. Pastýřský list českých a moravských biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice 

z 19. dubna 2009


Milé sestry a milí bratři,
na závěr velikonočního týdne a v den výročí zvolení Benedikta XVI. papežem vám oznamujeme radostnou zprávu. Ve dnech 26. – 28. září letošního roku nás navštíví Svatý otec. Pro celou naši zem je to veliká pocta. Pro nás, katolické křesťany, je to navíc zvláštní radost. Navštíví nás náš otec. Společenství církve v naší zemi je duchovní rodinou, která by se na setkání s papežem měla zcela samozřejmě a spontánně připravovat.
V současné době se často hovoří o identitě a dokonce o její krizi. Lidé i celé národy se o svou identitu obávají, ale zároveň zjišťují, že nedovedou přesně a jasně odpovědět na otázku Kdo jsem? nebo Jakou mám ve společnosti roli? I pro nás to jsou dnes nelehké otázky. Ale ponecháme-li je bez odpovědí, naše křesťanské sebevědomí i síla a místo ve společnosti vyprchá. Proto byla jako téma přípravy na návštěvu Svatého otce zvolena trojice Božských ctností: víra, naděje a láska, základní kameny křesťanské identity. Pokud bezpečně nevíme, kdo jsme a co je naším posláním, budeme ustrašeně vysvětlovat a obhajovat křesťanství jako nějakou osobní slabost a žádat, aby naše nedokonalost byla tolerována. Takový postoj je na hony vzdálen od našeho poslání hlásat radostnou zvěst a být svědkem Boží pravdy. Vždyť základem našeho křesťanského života je vydávat v tomto světě svědectví o Bohu.

Tyto postoje vyjadřuje i motto návštěvy Svatého otce v České republice, které zní: Láska Kristova je naší silou. Tato slova chtějí vyjádřit, že neusilujeme o vládu nad druhými, že respektujeme svobodu každého člověka, a jestli toužíme vítězit, tak vždy jen silou lásky. Ve svých snahách jsme nositeli a pokračovateli kultury založené sv. Cyrilem a Metodějem a nositeli tradice sv. Václava, kterou vyjadřuje i logo papežské návštěvy. Jsme občany své vlasti, České republiky, a zároveň křesťany.

Již jsme se zmínili, že setkání se Svatým otcem vyžaduje přípravu. Na finanční zajištění papežské návštěvy se bude příští neděli konat ve všech kostelích sbírka, ale zásadní je náš vklad duchovní. Proto dnes společně zahajujeme duchovní přípravu a budeme velmi rádi, když se do ní v hojném počtu zapojíte. Je třeba se připravit osobní i společnou modlitbou a tematicky zaměřenou četbou Písma a duchovních spisů. Podněty můžete nalézt v právě vydané brožurce. Pokusme se o osobní úvahy nad zvolenými tématy, hovořme o nich spolu v našich rodinách a ve společenstvích farnosti.

Život má ovšem také rovinu činu, kterou nelze při přípravě pominout. Svatý Jakub jasně říká, že víra bez skutků je mrtvá (Jk 2,17). Čeho je v naší současnosti nejvíce třeba? Dobra a naděje. Každý z nás vnímá tiché volání spravedlivě žijícího člověka, který si připadá bezmocný tváří v tvář ničivé vlně špatností. Vnímáme však i beznaděj lidí propadlých požitkům a chtivosti, kteří dělají vše pro to, aby se alespoň na chvilku zbavili neodbytné myšlenky, že jejich život nemá smysl… Jak jim odpovíme? Pokusme se jim vrátit naději ujištěním, že dobro není nemožné, že lze mít pravou radost již nyní. Že není třeba se bát budoucnosti, ale je potřeba do ní odvážně a statečně vstoupit. Současná vlna beznaděje sílí mnohdy z toho, že se vytrácí láska. Lidé ji zoufale hledají, touží po ní, ale nedokážou ji objevit. Láska je často znehodnocena a zaměněna za chvilkové bezstarostné potěšení. Pravá láska je však obětavou péčí o dobro druhých. Její počátek leží v překonání nezájmu. Víme vůbec, co potřebují lidé kolem nás? Zajímejme se o ně. Ne ze zvědavosti, ale z laskavého zájmu, z ochoty pomoci. Překonejme pohodlnost, sobectví, ostych a obavu z odmítnutí a oslovme své bližní. Sami k tomu však nenajdeme odvahu a sílu. Opřeme se o víru v Boha, o jeho ujištění, že je s námi po všechny dny, … a hlásejme radostné poselství celým svým životem, každým slovem a činem.

Přípravu na setkání se Svatým otcem začínáme s téměř pětiměsíčním předstihem. Kéž dnes započaté společné dílo přípravy roste a kéž nám všem jeho růst přinese radost.

Každého z vás provázíme svou modlitbou a všem ze srdce žehnáme


Ke stažení - pdf