Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita Svatý otec v Brně
česky slovensky polski english deutsch italiano

Biskupství brněnské

Založení Biskupství brněnského je spjato s církevními reformami Marie Terezie a Josefa II., které v 70. letech 18. století radikálně zasáhly do života církve v celé habsburské monarchii.

Na přímý podnět císařovny Marie Terezie a na základě buly papeže Pia VI. bylo roku 1777 povýšeno olomoucké biskupství na arcibiskupství a na jihozápadě Moravy došlo k založení nové diecéze se sídlem v Brně. Stalo se tak 5. prosince 1777.

Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské, dosavadní probošt brněnské kapituly a pomocný biskup olomoucký. Brněnská diecéze v první fázi zahrnovala 151 farností v 18 děkanátech. Do začátku třetího tisíciletí vstoupila už s počtem 452 farností, což je nejvyšší počet ze všech diecézí české i moravské církevní provincie.

Současným sídelním biskupem brněnským, v historickém sledu třináctým v pořadí, je Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle (*1946), kterého jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. v únoru 1990 a ukončil tak osmnáct let trvající sedisvakanci.

O devět let později jmenoval papež Jan Pavel II. pomocným brněnským biskupem Mons. ThDr. Petra Esterku (*1935), žijícího již více než padesát let ve Spojených státech amerických, a pověřil ho duchovní péčí o české krajany v zahraničí.

Hlavními patrony brněnské diecéze stejně jako katedrály v Brně na Petrově jsou apoštolové sv. Petr a Pavel (29. června). Slavnost posvěcení katedrály je připomínána 21. května.

Statistické údaje

Diecéze se rozkládá na ploše 10.597 km2. Na jejím území žije 1.354.361 obyvatel, z toho se k římskokatolické církvi hlásí 533.250 osob (tj. 39,4 %). (Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001).

O současných 450 farností se stará 367 kněží, z toho je 90 řeholních. K počtu 608 kostelů, 531 kaplí a 220 kapliček přibylo po roce 1990 jedenáct novostaveb kostelů a dvacet novostaveb kaplí.

Na území brněnské diecéze se nachází 61 poutních míst, z nichž 33 je zasvěceno Panně Marii. K nejvýznamnějším poutním místům patří Brno-Tuřany, Hluboké Mašůvky, Kostelní Vydří, Křtiny u Brna, Přibyslavice, Sloup v Moravském krasu, Vranov u Brna, Zelená hora u Žďáru nad Sázavou a Žarošice.

Brněnská diecéze má dvě kapituly. Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně byla založena 7. března 1296, Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově byla založena 22. srpna 1625. Na Hradišti svatého Hippolyta u Znojma došlo v roce 1214 ke zřízení proboštství, které až do současnosti spravuje Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou.

Po roce 1990 obnovilo nebo zahájilo svou činnost v brněnské diecézi jedenáct církevních škol se sídlem v Brně, Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. Významnou roli ve vzdělávání přijalo také Katechetické centrum, jehož katechetickými kurzy, později pak Teologickým kurzem a kurzem Katecheta prošlo v letech 1990-2004 na 3000 absolventů. Kurzy pro vzdělávání pastoračních pracovníků ve farnostech a akolytů pořádá od roku 2002 Pastorační středisko, které připravuje i jiné formy vzdělávání pro nejširší vrstvy křesťanů.

Z Brna od roku 1995 vysílá Křesťanská rozhlasová stanice Radio Proglas, jediná svého druhu v České republice. Za dobu své existence oslovila již statisíce posluchačů.

V brněnské diecézi působí 16 mužských a 24 ženských řeholních řádů a kongregací. Zde nejdéle působícím mužským řádem jsou benediktini, kteří v roce 1998 slavili 950 let od svého příchodu do Rajhradu, resp. na Moravu. Nejstarší ženskou řeholí jsou cisterciačky, jejichž klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova byl založen již roku 1233 královnou Konstancií, matkou svaté Anežky České.

Znak Biskupství brněnského

Od počátku biskupství v Brně byl jako znak užíván čtvrcený štít. Dvě pole připomínal zakladatelku biskupství, císařovnu Marii Terezii, dvě byla obměnou znaku olomoucké diecéze, ze které byla brněnská diecéze vyčleněna.

Přestávka v užívání původního znaku a zjevná vazba na habsburskou monarchii vedly biskupa Karla Skoupého k tomu, že v roce 1946 určil jako znak brněnského biskupství černý štít se zlatými vztyčenými zkříženými klíči, podloženými vztyčeným stříbrným mečem s červeným jílcem a záštitou. Takto zvolený znak vychází z patrocinia katedrály.

Vlajka brněnské diecéze.

Autorem diecézní vlajky, kterou biskup Vojtěch Cikrle požehnal při Diecézním setkání mládeže 8. dubna 2006, je Zdeněk Velebný z Ústí nad Orlicí. Vlajka je symbolem vyjadřujícím spolupatřičnost, je sjednocujícím a signalizačním prvkem, dává okolí najevo, kam její nositelé patří. Užívá se při celocírkevních, diecézních či farních slavnostech.

Popis vlajky: V modrém středním pruhu, zdůrazňujícím mariánskou tradici, jsou umístěny symboly brněnské diecéze, které vycházejí z patrocinia katedrály na Petrově – zlaté vztyčené zkřížené klíče podložené vztyčeným stříbrným mečem s červeným jílcem. Vnější barevné pruhy určují polohu diecéze a jejího centra: červená a žlutá jsou barvy Moravy, červená a bílá jsou barvy moravské metropole – Brna. List je vodorovně dělený v poměru 2:1:1:9:1:1:2.

 

Kontakt:
Biskupství brněnské
Petrov 8
601 43 Brno