Odkazy
Kontakt
Biskupství brněnské
Spolupracující organizace
Plenární sněm
Média
Informace o Pastoračním středisku
Aktuálně                       
Diecézní centra             
Vzdělávání                     
Spiritualita                  
Pastorační rady farnosti
Kategoriální pastorace  
Studijní texty
Diecézní knihovna
 

Nikodémova noc
 
 
Pastorace na webu
Abeceda víry na internetu
Katolik.cz
Tiskové středisko ?BK
Radio Proglas
Vysokoškolské katolické hnutí Brno
Sdružení pěstounských rodin
Manzelstvi.cz
 
Pastorační rady farnosti
V mnohých farnostech naší diecéze pracují pastorační rady farnosti, většinou nazývané jako farní rady (FR), které jsou konkrétním vyjádřením spoluodpovědnosti a tvořivosti lidí v jednotlivých farnostech. O této formě spolupráce hovoří i Kodex církevního práva (kán. 536). V posledních letech máme první zkušenosti, zároveň se otevíráme i zajímavým podnětům ze zahraničí.
V současné době shromažďujeme různé zdroje o FR a připravujeme pracovní skupinu, která má farním radám vytvořit dobré zázemí. O výsledcích zde budeme informovat.
Uvádíme zde nyní zatím jen úryvky z dosavadních oficiálních pokynů z ACEB 4/1991,překlady z různých zahraničních pramenů a nově přidanou ukázku stanov farní pastorační rady v Brně - Židenicích.

Farní rady
dle ACEB 4/1991
II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží.
Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10)
Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.
K hlavním úkolům farní rady mimo jiné patří:
  • být oporou duchovnímu správci farnosti;
  • stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými organizacemi).
Složení farní rady:
odpovídá velikosti a stavu farnosti. Základní struktura FR vypadá takto:
  • farář – je vždy hlavou a předsedou FR
  • ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)
  • po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti
  • přiměřený počet členů FR je volen farníky způsobem, který rozumně stanoví a provede farář spolu s těmi, kteří již do FR patří
  • ve FR by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry.

FARNÍ PASTORAČNÍ RADY – problémy a trendy
Donal Harrington, „Parish Pastoral Councils – do they work?“, FURROW, A Journal for the Contemporary Church, Volume 50/5, May 1999, str. 269 – 277. Z angličtiny přeložil a doplňujícími poznámkami opatřil Petr Hruška. Uvádíme zde pouze několik úryvků:
S týmovým vedením farností se můžeme setkat pod různými názvy. Nejčastěji jsou takovéto skupiny označovány jako „farní základní skupina“ (Parish Core Group), „farní pastorační rada“ (Parish Pastoral Council) nebo „farní tým“ (Parish Team). Mnohé farnosti zvolili název „pastorační rada“, protože je to termín užívaný v kodexu církevního práva. Jiné názvy se pak vyskytují už jen zřídka.
Avšak existuje mnoho dokladů o tom, že pastorační rady nefungují zrovna nejlépe. Některé samozřejmě ano, avšak v mnohem větší počet ne (navíc mnoho farností se pastorační radu ani nepokusilo založit).
Jaký je tedy jejich smysl a účel? Kodex církevního práva příliš orientace v této otázce nenabízí – pouze se zde mluví o věřících, kteří „pomáhají k rozvoji pastýřské péče“. Mnohem více může naší otázku osvětlit reflexe nad zkušenostmi, které konkrétní farnosti udělaly s nějakou podobou týmového vedení, a následné rozlišování, co nám Duch chce skrze tyto zkušenosti říci.
Nedílnou součástí těchto zkušeností jsou dva pojmy: plánování a spolu-zodpovědnost. Nebo, chcete-li, „poslání“ a „spolupráce“. Cestu kupředu je tedy možné vidět ve farnosti, která uzná fakt, že žije v novém misijním kontextu a objeví potřebu pastoračního plánování. A tato cesta pak spočívá v zodpovědné reakci na tento nový kontext tím, že kněží i ostatní lidé budou sdílet společnou zodpovědnost tak, že budou spolupracovat na pastoračním vedení farnosti.
Jakákoli skupina týmového vedení farnosti je míněna především jakožto skupina pastoračního plánování. Plánování je něco, co se v církvi zdůrazňuje až dnes. V minulosti jej nebylo zapotřebí, protože věci běžely více či méně stejně po celá léta.
Plánování je tím, co nám dává určitou orientaci v odhadnutí situace v budoucnosti, do které bezprostředně směřujeme. To zahrnuje poctivou analýzu současné reality. To zahrnuje pojmenování toho, jak si představujeme, že by naše farnost měla vypadat za tři, čtyři, či deset let. To zahrnuje identifikování prioritních oblastí, na které je třeba se zaměřit, jestliže tam chceme dojít. To všechno pak předpokládá uznání skutečnosti, že celá naše oblast působení se více a více stává oblastí misijní.
TEXTY o farních pastoračních radách na stránkách Plzeňské diecéze
Oficiální stránky pastoračních farních rad v Rakousku:
http://www.pgr.at/
praktická ukázka z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně - Židenicích:
Stanovy pastorační rady ŘK farnosti při kostele svatého Cyrila a Metoděje v Brně1. Poslání a úkoly pastorační rady

Pastorační rada (dále jen PR) je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život Božího lidu. PR je poradní sbor faráře, případně administrátora (dále jen faráře) ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti.

Jednotliví členové PR mohou, jsou-li k tomu pověřeni farářem, případně pastorační radou, převzít spoluzodpovědnost za některé úkoly ve farní obci. Podrobná specifikace úkolů a činnosti PR se provádí průběžně na jejich zasedáních a je zachycována v zápisech, které jsou k dispozici na farním úřadě.2. Funkční období PR

Funkční období PR jsou čtyři roky.

Funkční období PR začíná ustavujícím zasedáním po volbách do PR, na kterém její členové vyjádří podpisem příslušné listiny své přijetí členství v PR a ochotu podílet se na její činnosti i přijmout z ní vyplývající odpovědnost.

Funkční období PR končí na ustavujícím zasedání po volbách následující PR.3. Složení PR

PR tvoří členové z titulu funkce, dále pět členů jmenovaných farářem a pět členů volených farností. PR může ke svému jednání přizvat i další účastníky (odborníky na projednávané otázky). Tito nemají hlasovací právo.4. Vznik a ukončení členství v PR

Členové z titulu funkce získávají své členství v PR jmenováním do úřadu v naší farnosti. Členství ukončují odvoláním z tohoto úřadu.

Členové z titulu funkce jsou všichni, kdo jsou jmenováni dle CIC 536 § 1.Členové jmenovaní získávají své členství v PR písemným jmenováním farářem na začátku funkčního období PR. Členství ukončují jednak koncem funkčního období, jednak písemným vzdáním se členství nebo úmrtím, dále pak tím, že jsou písemně odvoláni farářem. Při nástupu nového faráře do farnosti povinně nabídnou faráři svou rezignaci nejpozději tři měsíce poté, co se tento ujal duchovní správy. Za každého jmenovaného člena PR, kterému skončilo členství, farář nejpozději do příštího zasedání PR jmenuje člena nového.Členové volení získávají své členství v PR zvolením ve volbách do PR. Členství ukončují jednak skončením svého volebního období, jednak písemným vzdáním se členství nebo úmrtím. Po předčasném skončení členství voleného člena PR nastupuje na jeho místo ten z kandidátů, který ve volbách získal nejvíce hlasů z nezvolených kandidátů (náhradník). Po vyčerpání všech náhradníků PR vyhlásí doplňovací volby. Členství v PR může být volenému členu farářem na návrh PR, předčasně ukončeno.5. Volby do PR

Voleb do PR se může zúčastnit každý, kdo je starší šestnácti let a hlásí se k farnosti při kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně.

Volen může být každý kandidát starší osmnácti let, který přijal kandidaturu. Počet na sebe bezprostředně navazujících funkčních období, po která může být zvolen, nesmí překročit tři.

Volby se konají vždy před skončením funkčního období stávající PR. Způsob voleb je určen volebním řádem, který je přílohou těchto stanov.6. Způsob práce PR

Farář svolává zasedání PR, řídí ho, určuje jeho pravidla a náplň. Toto právo může delegovat na jiného člena PR - koordinátora jednání. Vyrozumění všech členů PR o chystaném jednání provede farář, nebo jím pověřená osoba zavčas a vhodnou formou.

Farář svolává zasedání PR nejméně čtyřikrát do roka, mezi tím dle potřeby.

Ke každému zasedání PR vyšle Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) alespoň jednoho svého člena.

PR je schopna zasedání, je-li přítomna nadpoloviční většina všech svých členů. Názor k projednávané problematice vyjadřuje PR hlasováním a je dán nadpolovičním počtem hlasů všech členů PR, vyjma faráře. Výsledek hlasování bude uveden v zápise.7. Platnost stanov PR

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením PR při kostele sv .Cyrila a Metoděje.

Změna platných stanov PR může být provedena na základě souhlasu faráře a členů stávající PR.

Diecézní biskup může provést změnu stanov, ať už přímo, nebo nařízením zavazujícím obecně všechny pastorační rady diecéze, dle příslušných ustanovení norem kanonického práva, zejména CIC 536.Tyto stanovy nabyly platnosti dnem podpisu členů PR při kostele sv. Cyrila a Metoděje.---------------------------------------------Příloha - volební řád

Voleb do PR se může zúčastnit každý, kdo je starší šestnácti let a hlásí se k farnosti při kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně.

Volen může být každý kandidát starší osmnácti let, který přijal kandidaturu. Počet na sebe bezprostředně navazujících funkčních období, po která může být zvolen, nesmí překročit tři.

Volby se konají vždy před skončením funkčního období stávající PR.

Termín voleb i termín uzávěrky pro návrhy jednotlivých kandidátů do voleb určí farář. Průběh voleb řídí spolu s farářem čtyřčlenná volební komise ustanovená ze zástupců PR. Při neexistenci PR plní tuto funkci členové přípravného výboru. Pravidla voleb i stanovené termíny včas oznámí farář v ohláškách při bohoslužbách.

Kandidáty (jednoho i více) pro volby do PR může navrhovat kterýkoliv farník starší šestnácti let. Návrhy (jméno a adresa kandidáta) se odevzdávají na určené místo až do data uzávěrky. Volební komise zajistí vyjádření kandidátů ke kandidatuře a poté zveřejní seznam těch, kteří kandidaturu přijali. Zveřejní také další údaje, které dá o sobě kandidát k dispozici a to nejpozději 14 dní před termínem voleb na vývěsce v kostele.

Volby probíhají v neděli, která je stanovena jako termín voleb. Volby začínají po první ranní mši sv. a končí uzavřením kostela po večerní mši sv. Volby probíhají v kostele na stanoveném místě a volba je tajná, formou vhození upraveného hlasovacího lístku do urny. Každý volič volí osobně a pouze jednou, v den voleb. Z vážných důvodů si může vyzvednout hlasovací lístek a ten, upravený, ihned odevzdat na určeném místě, již během týdne před volební nedělí. Pokud mu to závažné důvody neumožňují, požádá faráře, nebo některého člena volební komise a ten zajistí návštěvu zástupce volební komise.

Volí se tak, že volič označí na hlasovacím lístku nejvíce pět jmen těch kandidátů. kterým dává svůj hlas. Volební lístek, na kterém je označeno více než pět jmen, je neplatný.

V pondělí po volební neděli zahájí volební komise sčítání odevzdaných hlasů. Každý, kdo je na platném hlasovacím lístku označený, získává jeden hlas. Prvních pět, kteří získají nejvíce hlasů, se stane volenými členy PR. V případě rovnosti hlasů se považují za zvolené všichni kandidáti s týmž počtem hlasů až do naplnění počtu volených členů PR. Tam, kde je v rovnosti hlasů více kandidátů než možných členů PR, určí z nich zvolené členy volební komise losem. O výsledku voleb vyhotoví volební komise zápis podepsaný všemi jejími členy. Uloží jej do farního archívu a zveřejní následující neděli při bohoslužbách. Do 10 dnů jmenuje farář pět jmenovaných členů PR a následující neděli oznámí na vývěsce složení nové PR a v ohláškách oznámí termín jejího ustavujícího zasedání.


Verze textu k 25.09. 2003

Aktuality z diecéze

Mše připomene Karla I. Habsburského

18.10.2018

Bohoslužba v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně dne 18. října 2018 v 17.30 hodin připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

|více...|

Kurz partnerství

19.10.2018

Diecézní centrum života mládeže Mamre pořádá od listopadu 2018 v Osové Bítýšce další ročník „Kurzu partnerství“.

|více...|

Pouť lesáků

20.10.2018

Vlastníci a správci lesů, všichni pracující v lesním hospodářství i ty, kteří jen mají rádi les, jsou zváni na „Pouť lesáků“. Bude slavena v sobotu 20. října 2018 od 17.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně.

|více...|

Narozeninový koncert pro Zdeňka Pololáníka

21.10.2018

V neděli 21. října 2018 v 17.00 hodin zazní v tišnovském kostele „narozeninový koncert“ k poctě sv. Václava v rámci 9. ročníku Hudebního festivalu hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka.

|více...|

Kurz „Duchovní doprovázení“

25.10.2018

Kurz duchovního doprovázení, který v akademickém roce 2018/19 pořádá CMTF v Olomouci, bude probíhat v Duchovním centru ve Vranově u Brna.

|více...|