O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Legislativa
Formuláře
Důležité odkazy

 

 

 

 

 

Předložené texty a grafické soubory mohou sloužit pro osobní potřebu při výuce náboženství. Jakékoliv další publikování podléhá autorským právům a je možné pouze po souhlasu vydavatele při zachování podmínek stanovených zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Červen 2003
Květen 2003
Duben 2003
Březen 2003
Únor 2003

Leden 2003
Prosinec 2002
Listopad 2002
Září+říjen 2002

Návod ke stažení
katechetického
věstníku

ČERVEN 2003

Věstník ke stažení (Formát PDF, 860 KB)

Téma: Desatero – 8. přikázání
 • Vzděláváme se: Osmé přikázání (P. Petr Vrbacký)
 • Inspirace pro katechezi: Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu.
 • Test znalostí: Desatero – 8. přikázání
 • Příběhů není nikdy dost: Klepna,
Jazyk,
Porovnávání
 • Pedagogické okénko: Dospívající a modlitba
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: 37. Ženy u hrobu
38. Vzkříšený Ježíš uprostřed učedníků
39. Nanebevstoupení
40. Letnice
 • Luštěnky a prac. listy: – Nepromluvíš...
– Jak působí Duch Sv.
– Sv. Cyril a Metoděj (comiks)
 • Pro tentokrát: Hříčky do krabičky –
Desatero (všeobecně)
KVĚTEN 2003

Věstník ke stažení (Formát PDF, 909 KB)

Téma: Desatero – 7. a 10. přikázání
 • Vzděláváme se: Sedmé přikázání (P. Petr Vrbacký)
 • Inspirace pro katechezi: Nepokradeš. Nebudeš dychtit po ničem,
co patří tvému bližnímu.
 • Test znalostí: Desatero – 7. a 10. přikázání
 • Příběhů není nikdy dost: O boháčovi a nebeské hostině,
Trochu stříbra, Jak se loví opice,
O kufru
 • Pedagogické okénko: Písmo svaté v životě dospívajících
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: 33. Petrovo zapření
34. Odsouzení u Piláta
35. Ježíšova smrt
36. Uložení do hrobu
 • Luštěnky a prac. listy: – Nepokradeš?
– Maria a její život
– Sv. Zdislava (comiks)
 • Pro mše s dětmi: 12., 13., 22., 23. a 24. neděle
v mezidobí (cyklus B)
DUBEN 2003

Věstník ke stažení (Formát PDF, 908 KB)

Téma: Desatero – 6. a 9. přikázání
 • Vzděláváme se: Šesté a deváté přikázání (P. Petr Vrbacký)
 • Inspirace pro katechezi: Nesesmilníš
 • Test znalostí: Desatero – 6. a 9. přikázání
 • Příběhů není nikdy dost: Zoufalé volání
Manželská krize – příběh naruby
 • Pedagogické okénko: Motivace
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: 29. Vyhnání prodavačů
30. Poslední večeře
31. Ježíš v Getsemanech
32. Ježíšovo zajetí
 • Luštěnky a prac. listy: – Povolání k lásce
– Co při Poslední večeři nebylo?
– Sv. Klement Maria Hofbauer (comiks)
 • Pro mše s dětmi: 4. neděle velikonoční (cyklus B)
až Nejsvětější Trojice
BŘEZEN 2003

Věstník ke stažení (Formát PDF, 1 039 KB)

Téma: Desatero – 5. přikázání
 • Vzděláváme se: Páté přikázání (P. Petr Vrbacký)
 • Inspirace pro katechezi: Nezabiješ
 • Test znalostí: Desatero – 5. přikázání
 • Příběhů není nikdy dost: Nejkratší příběh
Jak vznikají války
„Vnucené“ mateřství
Pes v zrcadle
 • Pedagogické okénko: Práce ve skupině
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: 25. Nikodém
26. Samaritánka
27. Uzdravení slepého
28. Vjezd do Jeruzaléma
 • Luštěnky a prac. listy: – Důstojnost lidského života
– Pane, proměňuj naše srdce
– Sv. Jan Sarkander (comiks)
 • Pro mše s dětmi: Květná neděle
až 4. neděle velikonoční (cyklus B)
 • Postní příloha  
ÚNOR 2003

Věstník ke stažení (Formát PDF, 853 KB)http://doc.biskupstvi.cz/katech/soubory/vestnik/2002-03/kv-03-06.zip

Téma: Desatero – 4. přikázání
 • Vzděláváme se: Čtvrté přikázání (P. Petr Vrbacký)
 • Inspirace pro katechezi: Cti svého otce i matku, abys ....
 • Test znalostí: Desatero – 4. přikázání
 • Příběhů není nikdy dost: Nedělní oběd
Účet
Otec vlasti
Rada Marka Twaina
 • Pedagogické okénko: Tvořivost
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: 21. Ježíšovo proměnění
22. Ježíš žehná dětem
23. Zacheus
24. Vzkříšení Lazara
 • Luštěnky a prac. listy: – Přikázání úcty a lásky
– Tajemství světla
– Sv. Jan Nepomuk Neumann (comiks)
 • Pro mše s dětmi: 8. neděle během roku
až 5. neděle postní (cyklus B)
LEDEN 2003

Věstník ke stažení (Formát PDF, 946 KB)

Téma: Desatero – 3. přikázání
 • Vzděláváme se: Třetí přikázání (P. Petr Vrbacký)
 • Inspirace pro katechezi: Pamatuj na den odpočinku,
že ti má být svatý.
 • Test znalostí: Desatero – 3. přikázání
 • Příběhů není nikdy dost: Rybář
Neděle zvířat
 • Pedagogické okénko: Diskuse s dospívajícími
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: 17. Mladík z Naimu
18. Smrt Jana Křtitele
19. Nasycení zástupů
20. Ježíš jde po vodě
 • Luštěnky a prac. listy: – Pamatuj na den odpočinku
– Naše dary pro Ježíše
– Sv. Prokop (comiks)
 • Pro mše s dětmi: 2. až 7. neděle
během roku (cyklus B)
PROSINEC 2002

Věstník ke stažení (Formát PDF, 966 KB)

Téma: Desatero – 2. přikázání
 • Vzděláváme se: Druhé přikázání (P. Petr Vrbacký)
 • Inspirace pro katechezi: Nezneužiješ jména Hospodina,
svého Boha.
 • Test znalostí: Desatero – 2. přikázání
 • Příběhů není nikdy dost: Boží jméno
Pro koho
 • Pedagogické okénko: Komunikace s dospívajícími
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: 13. Setníkův služebník
14. Uzdravení ochrnulého
15. Utišení bouře
16. Dcera Jairova
 • Luštěnky a prac. listy: Nezneužiješ Boží jméno
– Tajemství Vánoc
– Sv. Anežka (comiks)
 • Pro mše s dětmi: 3. neděle adventní (cyklus B)
až neděle Křtu Páně
 • Adventní příloha  
LISTOPAD 2002

Věstník ke stažení (Formát PDF, 863 KB)

Téma: Desatero – 1. přikázání
 • Vzděláváme se: První přikázání (P. Petr Vrbacký)
 • Inspirace pro katechezi: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Nebudeš mít jiné bohy mimo mě.
 • Test znalostí: Desatero – 1. přikázání
 • Příběhů není nikdy dost: Pozor na skřítky
Kdo se nemodlí?
Důvěra, nebo opovážlivé spoléhání?
 • Pedagogické okénko: Co a jak s dospívajícími – Dorozumívání
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: 9. Ježíšovo pokušení
10. Povolání prvních učedníků
11. Svatba v Káně
12. Kázání na hoře
 • Luštěnky a prac. listy: – Nebudeš mít jiné bohy
– Proč chodíme na hřbitov
– Sv. Ludmila (comiks)
 • Pro mše s dětmi: 32.až 34. neděle v mezidobí (cyklus A)
1. až 2. neděle adventní (cyklus B)
ZÁŘÍ + ŘÍJEN 2002

Věstník ke stažení (Formát PDF, 1145 KB)

Téma: Desatero – cesta ke svobodě
(Hana Baránková)
 • Test znalostí: Desatero
 • Příběhů není nikdy dost: Přikázání versus svoboda (M. Kašparů)
 • Pedagogické okénko: Co a jak s dospívajícími – úvod
(Jitka Šebková)
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: 1. Zvěstování
2. Návštěva u Alžběty
3. Ježíšovo narození
4. Simeon a Anna
5. Klanění mudrců
6. Útěk do Egypta
7. Dvanáctiletý Ježíš v chrámě
8. Ježíšův křest
 • Luštěnky a prac. listy: – Poznáš přikázání?
– Celý rok za Ježíšem
– Sv. Václav (comiks)
 • Pro mše s dětmi: 27.až 31.neděle v mezidobí (cyklus A)
 

© 2002, Biskupství brněnské