O nás
Aktuálně
Katechetický věstník
Vzdělávací kurzy
Formace katechetů
Pomůcky
Legislativa
Formuláře
Statistika
Důležité odkazy
Vaše ohlasy

 

 

 

 

 

 
Předložené texty a grafické soubory mohou sloužit pro osobní potřebu při výuce náboženství. Jakékoliv další publikování podléhá autorským právům a je možné pouze po souhlasu vydavatele při zachování podmínek stanovených zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Červen 2001
Květen 2001
Duben 2001
Březen 2001
Únor 2001

Leden 2001
Prosinec 2000
Listopad 2000
Září+říjen 2000

Návod ke stažení
katechetického
věstníku

ČERVEN 2000/011

Věstník ke stažení (Formát PDF, 661 KB)

Téma: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k tématu z Věřím …
Metody k liturgickému roku: Červen
 • Test znalostí: Věřím v Ježíše Krista, který vstal z mrtvých
 • Povídka: Bohatý chudý
 • Pedagogické okénko: Jak vytvořit živé společenství
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ: Debora, Samson
NZ: Ondřej, Pavel
 • Luštěnky a prac. listy: - Věříme ve zmrtvýchvstání
- Z Nového zákona
- Poznáváme Boha
- Co nám dává sílu
 • Pro mše s dětmi: Nejsvětější Trojice až slavnost Petra a Pavla
KVĚTEN 2000/011

Věstník ke stažení (Formát PDF, 676 KB)

Téma: Trpěl pod Ponciem Pilátem, 
ukřižován umřel i pohřben jest
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k tématu z Věřím
Metody k liturgickému roku: Květen
 • Test znalostí: Věřím v Ježíše, který trpěl
 • Povídka: Nekonečný řetěz
 • Pedagogické okénko: Prostor a věci
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ: Ráchel, Gedeon
NZ: Jidáš, Tomáš
 • Luštěnky a prac. listy: - Ježíš a jeho příklad
- Ze života Panny Marie
- Maria
- Ježíš odchází k Otci
 • Pro mše s dětmi: 6. velikonoční až Seslání Ducha sv. (cyklus C)
DUBEN 2000/011

Věstník ke stažení (Formát PDF, 711 KB)

Téma: Věřím … jenž se počal z Ducha svatého, 
narodil se z Marie Panny
 • Vzděláváme se: Byl počat z Ducha svatého, 
narodil se z Marie Panny (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k tématu z Věřím
Metody k liturgickému roku: Velikonoce
 • Test znalostí: Věřím v Ježíše Krista
 • Povídka: Co je důležité
 • Pedagogické okénko: Prostor a věci
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ: Ábel, Ezau
NZ: Kaifáš, Josef z Arimatie
 • Luštěnky a prac. listy: - Maria chtěla to, co Bůh
- Svatý týden
- Poselství Velikonoc
- Co o nich víme
 • Pro mše s dětmi: 2. až 5. neděle velikonoční (cyklus C)
BŘEZEN 2000/01

Věstník ke stažení (Formát PDF, 806 KB)

Téma: Věřím … i v Ježíše Krista, 
Syna jeho jediného, Pána našeho
 • Vzděláváme se: Ježíš Kristus – slíbený Vykupitel (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k tématu Ježíš – Vykupitel, Pán
Metody k liturgickému roku: Postní doba
 • Test znalostí: Ježíš – Vykupitel
 • Povídka: Legenda o kamenech
 • Pedagogické okénko: Symboly a symbolika
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ: Rebeka, Áron
NZ: Pilát Pontský, Jakub
 • Luštěnky a prac. listy: Jméno Ježíš
Vyprávění o Ježíšovi
Skutky křesťanské lásky
Postní doba
 • Postní soutěž
 • Pro mše s dětmi: 4. postní až neděle Zmrtvýchvstání Páně (cyklus C)
ÚNOR 2000/01

Věstník ke stažení (Formát PDF, 658 KB)

Téma: Věřím v Stvořitele nebe i země
 • Vzděláváme se: Stvoření člověka (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k tématu „Člověk je obraz Boží “
Metody k liturgickému roku: Světlo – hry, 
Následovat Ježíše
 • Test znalostí: Na únor
 • Povídka: Zázračný štětec
 • Pedagogické okénko: Jazyk katecheze
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ: Sára, Benjamin
NZ: Nikodém, Matouš
 • Luštěnky a prac. listy: - Stvoření člověka
- Simeon a Anna
- Začíná doba postní
- Následovat Ježíše
 • Pro mše s dětmi: 7. v mezidobí až 3. postní (cyklus C)
LEDEN 2000/01

Věstník ke stažení (Formát PDF, 650 KB)

Téma: Věřím v Stvořitele nebe i země
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k tématu „Věřím v … Stvořitele nebe i země “.
Metody k liturgickému roku: Zjevení Páně, 
Jednota křesťanů, Don Bosko.
 • Test znalostí: O Bohu Stvořiteli
 • Povídka: Často jsme osamoceni
Stopy Boha
 • Pedagogické okénko: Aktivní katecheze
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ: Miriam, Jozue,
NZ: Petr, Jan
 • Luštěnky a prac. listy: - Vědec o víře
- Zjevení Páně
- Křest
- Jednota křesťanů
 • Pro mše s dětmi: Křtu Páně až 6. ned. v mezidobí (cyklus C)
PROSINEC 2000/01

Věstník ke stažení (Formát PDF, 694 KB)

Téma: Věřím v Boha, Otce všemohoucího
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k tématu „Věřím v Boha Otce “.
Metody k liturgickému roku: Advent, Mikuláš.
 • Test znalostí: O Bohu Otci
 • Povídka: Boží cesty
 • Pedagogické okénko: Hodnocení
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ: Jákob, Josef Egyptský,
NZ: Simeon, Herodes
 • Luštěnky a prac. listy: - Jaký je Bůh Otec?
- Adventní kvíz
- O biskupu Mikulášovi
- Bůh se stal člověkem
 • Pro mše s dětmi: 1. neděle adventní až 1. leden (cyklus C)
LISTOPAD 2000/01

Věstník ke stažení (Formát PDF, 649 KB)http://doc.biskupstvi.cz/katech/soubory/vestnik/2000-01/kv-01-03.pdf

Téma: Věřím
 • Vzděláváme se: Věřím … (J.Kaňa)
 • Inspirace pro katechezi: Metody k tématu „víra “.
Metody k liturgickému roku: Svatí
 • Test znalostí: Kdo věřil?
 • Povídka: Provazochodec
 • Pedagogické okénko: Příprava a průběh katecheze 
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ: Izák, Lot
NZ: Zachariáš, Anna
 • Luštěnky a prac. listy: - Sv. Jakub o víře,
- Svatí a jejich atributy,
- Co je napsáno na pomníku,
- Biblické postavy a jejich víra
 • Pro mše s dětmi: 29. ned.v mezidobí až Slavnost Ježíše Krista Krále
ZÁŘÍ + ŘÍJEN 2000/01

Věstník ke stažení (Formát PDF, 676 KB)http://doc.biskupstvi.cz/katech/soubory/vestnik/2000-01/kv-01-0102.pdf

Téma: Vyznání víry
 • Vzděláváme se: Vyznání víry – úvod
 • Inspirace pro katechezi: Metody, jak přiblížit vyznání víry.
Metody k liturgickému roku: sv. Václav
Kartičky pro chytré hlavičky, růženec.
 • Test znalostí: O vyznání víry
 • Povídka: Lidé si kladou otázky
Výlet
 • Pedagogické okénko: Katechetické minimum
Přílohy:  
 • Kartičky pro chytré hlavičky: SZ: Noe, Abraham, Kain, Mojžíš
NZ: Alžběta, Panna Maria, Josef, Jan Křtitel,
 • Luštěnky: - Znáš vyznání víry?
- Růženec
- Sv.Václav
 • Pro mše s dětmi: 25. až 28. neděle v mezidobí
 

© 2001, Biskupství brněnské